O NAS

Adwokat Lublin Urszula Wójciki

Adwokat Urszula Wójcik

Urszula Wójcik jest adwokatem w praktyce nieruchomości i inwestycji budowlanych. Zajmuje się prawem cywilnym i administracyjnym, prawem nieruchomości o charakterze rzeczowym i zobowiązaniowym. Ma wiedzę w zakresie prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych. Uczestniczyła w zawiązywaniu spółek oraz pełniła funkcję w organach spółek kapitałowych, w tym prezesa i członka zarządu. Brała udział w realizacji transakcji przeniesienia praw do nieruchomości, projektów budowlanych i inwestycyjnych w branży nieruchomości. Świadczy usługi w zakresie analizy prawnej nieruchomości, oraz oceny możliwości zagospodarowania nieruchomości zgodnie z prawem budowlanym i przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Specjalizuje się w obrocie gruntami budowlanymi, przede wszystkim nieruchomościami nadmorskimi i doradztwie w zakresie eliminacji ryzyk przy ich nabywaniu. Występuje w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości. Doradza w procedurach administracyjnych związanych z uchwaleniem planu miejscowego oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę na realizacje inwestycji, przy uwzględnieniu infrastruktury technicznej i drogowej. Brała udział w sporach o ustalenie opłaty adiacenckiej i planistycznej. Prowadziła sprawy o przywrócenie tytułu prawnego do nieruchomości osobom, które utraciły je w drodze wywłaszczenia.

Prowadzi kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego i cywilnego. Ukończyła Wydział Filozofii i Socjologii, oraz Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest absolwentką Studiów Podatków i Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pod kierunkiem Prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego obroniła pracę zatytułowaną „Wewnątrzwspólnotowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – konsekwencje podatkowe w świetle ustawy - o podatku od towarów i usług.”

Wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.

tel. 695 728 882

e-mail: urszulawojcik@adwokaci-lublin.com

Adwokat Lublin Stanisław Zdanowski

Adwokat Stanisław Zdanowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego. Prowadzi także sprawy cywilne odszkodowawcze, o ochronę własności i zniesienie współwłasności, rozwodowe oraz z zakresu prawa rodzinnego. Od wielu lat członek władz samorządowych Izby Adwokackiej w Lublinie. W latach 2005 -2010 rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie a w latach 2010-2016 wicedziekan – kierownik szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Lublinie. Wieloletni wykładowca i egzaminator z zakresu prawa karnego, członek państwowych komisji egzaminacyjnych do naboru na aplikacje adwokacką i do przeprowadzania końcowych egzaminów adwokackich.

W 2008 r. wyróżniony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

tel. 602 633 160
tel. w Puławach 81 886 75 75

e-mail: stanis1@vp.pl

Adwokat Lublin Ewa Zdanowska

Adwokat Ewa Katarzyna Zdanowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Po zdanym państwowym egzaminie adwokackim została wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej. Zawód adwokata wykonuje w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej.

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego obejmującego w szczególności sprawy rozwodowe, o alimenty, o kontakty z dziećmi, o podział majątku, jak również prawa karnego w całym jego zakresie.

tel. 506 517 167
tel. w Puławach 81 886 75 75

e-mail: ekzdanowska@adwokaci-lublin.com

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Kancelarie świadczą usługi w zakresie:

 • kompleksowej analizy prawnej nieruchomości,
 • oceny ryzyka i jego eliminacji przy nabywaniu i sprzedaży nieruchomości,
 • diagnozy możliwości zagospodarowania nieruchomości z uwzględnieniem zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań, decyzji o warunkach zabudowy i przepisów prawa budowlanego,
 • postępowań w sprawie opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • reprezentacji przed sądami i organami administracji w sprawach dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości,
 • prowadzenia spraw o zwrot i odszkodowanie wywłaszczonych nieruchomości,
 • postępowań wieczystoksięgowych dotyczących nieruchomości

KONTAKT

W przypadku porady prawnej w tym zakresie prosimy Państwa o kontakt z adw. Urszulą Wójcik tel. 695 728 882.

Zapraszamy do złożenia wstępnego zapytania drogą elektroniczną.

Kontakt z adwokatem...

Kancelarie świadczą pomoc prawną i doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej, w szczególności:

 • pozyskania zezwolenia administracyjnego, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, zezwoleń na inwestycje drogową,
 • reprezentacji klientów przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi, w tym uzyskania i zaskarżenia decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę oraz ich przenoszenia na inny podmiot.

KONTAKT

W przypadku porady prawnej w tym zakresie prosimy Państwa o kontakt z adw. Urszulą Wójcik tel. 695 728 882.

Zapraszamy do złożenia wstępnego zapytania drogą elektroniczną.

Kontakt z adwokatem...

Kancelarie reprezentują klientów w sprawach o:

 • odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego (odszkodowania powypadkowe),
 • odszkodowania z tytułu błędów medycznych i zdarzeń medycznych (odszkodowania za błędy lekarskie),
 • odszkodowania za śmierć osoby najbliższej oraz uszkodzenie ciała,
 • odszkodowania za szkody majątkowe z tytułu kradzieży z włamaniem,
 • odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania umów,
 • odszkodowania od Skarbu Państwa za wydanie bezprawnej decyzji administracyjnej

Dochodzimy roszczeń dotyczących szkody na osobie /śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia/ i szkody na mieniu.

KONTAKT

W przypadku porady prawnej w tym zakresie prosimy Państwa o kontakt z adwokatami naszej kancelarii.

Zapraszamy do złożenia wstępnego zapytania drogą elektroniczną.

Kontakt z adwokatem...

Świadczymy usługi prawne w sprawach z zakresu prawa spadkowego:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • zapisy i polecenia,
 • sprawy o dział spadku,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • sprawy o zachowek,
 • umowy dotyczące spadku / zrzeczenie się dziedziczenia, zbycie spadku w całości lub w części/

KONTAKT

W przypadku porady prawnej w tym zakresie prosimy Państwa o kontakt z adwokatami naszej kancelarii: adwokatem Stanisławem Zdanowskim i adwokatem Ewą Katarzyną Zdanowską.

Zapraszamy do złożenia wstępnego zapytania drogą elektroniczną.

Kontakt z adwokatem...

Doradzamy i reprezentujemy naszych klientów w sprawach:

 • rozwód,
 • separację,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustalenie pochodzenia dziecka, w tym o: ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa,
 • alimenty: podwyższenie, obniżenie alimentów,
 • adopcję,
 • z zakresu władzy rodzicielskiej, sposobu jej wykonywania, w szczególności ograniczenia, zawieszenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • egzekucję kontaktów z dzieckiem

KONTAKT

W przypadku porady prawnej w tym zakresie prosimy Państwa o kontakt z adwokatami naszej kancelarii.

Zapraszamy do złożenia wstępnego zapytania drogą elektroniczną.

Kontakt z adwokatem...

Kancelarie świadczą usługi związane z szeroko pojmowanym prawem cywilnym, w szczególności zajmujemy się pomocą prawną w zakresie:

 • spraw o ochronę dóbr osobistych,
 • spraw o własność i posiadanie,
 • spraw o ubezwłasnowolnienie,
 • spraw o zniesienie współwłasności,
 • sprawy o dział spadku,
 • spraw o drogę konieczną i inne służebności z uwzględnieniem służebności przesyłu,
 • roszczeń o zapłatę i o odszkodowanie,
 • roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady,
 • roszczeń o nabycie własności przez zasiedzenie,
 • roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych,
 • wezwań do zapłaty, propozycje ugody – polubowne dochodzenie wierzytelności przed wejściem na drogę sądową

KONTAKT

W przypadku porady prawnej w tym zakresie prosimy Państwa o kontakt z adwokatami naszej Kancelarii.

Zapraszamy do złożenia wstępnego zapytania drogą elektroniczną.

Kontakt z adwokatem...

Kancelarie specjalizują się w prowadzeniu postępowań przed organami administracyjnymi na wszystkich etapach, w tym w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Praktyka Kancelarii obejmuje:

 • postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne,
 • postępowanie przed organem administracji publicznej,
 • odwołanie od decyzji administracyjnej,
 • zażalenie na postanowienie,
 • wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • skarga na bezczynność organu,
 • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją administracyjną,
 • stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej,
 • uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej.
Doradzamy w obszarze prawa budowlanego, m.in.w zakresie: zatwierdzenia projektu budowlanego, udzielenia pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, nakazie rozbiórki obiektów budowlanych, Zajmujemy się rynkiem nieruchomości, w szczególności: wywłaszczeniem nieruchomości, odszkodowaniem za wywłaszczenie nieruchomości, zwrotem nieruchomości wywłaszczonej, opłatą adiacencką i planistyczną, zmianą zapisów ewidencji gruntów i budynków, naruszeniem stanu wody na gruncie.

KONTAKT

W przypadku porady prawnej w tym zakresie prosimy Państwa o kontakt z adw. Urszulą Wójcik.

Zapraszamy do złożenia wstępnego zapytania drogą elektroniczną.

Kontakt z adwokatem...

Kancelarie świadczą pomoc prawną z zakresu prawa karnego, w szczególności zajmujemy się:

 • doradztwem prawnym, reprezentowaniem i obroną praw oskarżonego i obwinionego, występowaniem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego na wszystkich etapach postępowania sądowego /postępowanie przygotowawcze, sądowe, wykonawcze/,
 • prowadzeniem spraw o udzielenie przerwy w wykonaniu kary, o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o zatarcie skazania, o umorzenie, rozłożenie na raty grzywny, o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • prowadzeniem spraw o wydanie wyroku łącznego,
 • sporządzaniem pism procesowych, zażaleń, apelacji i kasacji,
 • reprezentacją w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
 • Kancelarie specjalizują się przede wszystkim w sprawach o przestępstwo: zabójstwo, nieumyślnego spowodowanie śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i innego uszkodzenia ciała, bójki i pobiciem, spowodowania niebezpiecznych zdarzeń /pożaru, katastrofy w ruchu lądowym, wypadku w ruchu lądowym/ prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pozbawienia wolności, groźby karalnej, stalking, szantażu, znęcania, niealimentacji, pomówienie, łapownictwa, płatnej protekcji, fałszywych zeznań, naruszenia zakazu sądowego, fałszowania dokumentu, niszczenie, ukrycie dokumentów, kradzieży, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego, przywłaszczenia, oszustwa, zniszczenia mienia, paserstwa.

KONTAKT

W przypadku porady prawnej w tym zakresie prosimy Państwa o kontakt z adwokatem Stanisławem Zdanowskim lub adwokatem Ewą Katarzyną Zdanowską.

Zapraszamy do złożenia wstępnego zapytania drogą elektroniczną.

Kontakt z adwokatem...

Kancelarie udzielają porad prawnych z zakresu prawa podatkowego osobom fizycznym i przedsiębiorcom

 • Reprezentujemy Klientów przez organami podatkowymi, wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Sporządzamy wnioski w zakresie uzyskiwania wiążących interpretacji podatkowych.

KONTAKT

W przypadku porady prawnej w tym zakresie prosimy Państwa o kontakt z adwokatem Urszulą Wójcik.

Zapraszamy do złożenia wstępnego zapytania drogą elektroniczną.

Kontakt z adwokatem...

KONTAKT

 Nasze biuro
ul. Okopowa 10 lok. 2
20-022 Lublin
woj. lubelskie

695 728 882

Lokalizacja:
Adwokat Lublin